Прим. д-р Таше Трпчевски

До сега Прим. Д-р Таше Трпчевски изведено preku 5000 лапароскопски и хистероскопски операции. Пионер е во лапроскопската хирургија во Македонија- 1995 год за прв пат ја воведува во нашата држава оперативната лапароскопија како метода за третман на хуманата репродукција и сите видови на заболовања на гениталните органи.

Од 2003 година за прв пат ја воведува во Битола методата на ин витро оплодување(ИВФ)До сега има направено повеќе од 8000 ИВФ постапки и има усреќено повеке од 3000 семјства со методите на хумана репродукција (конзервативна ,асистирана и хируршка). Резултатите се компарабилни со оние на познатите имиња во областа на репродуктивните технологии.


Работно досие за одбележување

– Има изведено preku 5000 лапароскопски и 1000 хистероскопски операции, резултатите се компарабилни со оние на познатите имиња во областа на репродуктивните технологии.
– Објавени 60 трудови во областа на гинекологијата и акушерството и репро-дуктивната медицина.
– Особен придонес и улога во развојот на приватната пракса и амбулантски третман на стерилитет на жената со методи на асистирана репродуктивна технологија (Swim up, AIH, Induction of ovulation, Conserve treatment of sterility).
– 1995 година: Државна Болница, гинеколошко одделение – Битола, за прв пат во Македонија ја применува напредната оперативна лапараскопска хирургија.
– 1997 година: Државна Болница, гинеколошко одделение – Битола, за прв пат во Македонија ја применува методата на брз царски рез Misgave ladach.
– 2003 година: Ја применува IVF методата во ПЗУ Ординација “Плодност“. До денес породени 1100 бебиња од програмата на ин-витро оплодување, со највисок процент на бременост во Македонија од 48%.
– 2011 година: основач е на Приватната специјална болница по гинеколгија и акушерство и ИВФ центар за асистирана хумана репродукција „Плодност“ Во Битола применувајќи породување ин витро оплодување, сите гинеколошки операции лапараскопска хистеректомија и лапароскопска хирургија на ретроперитонеум.


Образование:

1974 – 1980
Универзитет св.Кирил и Методиј – Скопје
Медицински факултет – Скопје
Доктор на медицина

1986 – 1990
Универзитет св.Кирил и Методиј – Скопје
Медицински факултет – Скопје
Специјалист гинеколог – Акушер

1991 – 1993
Универзитет – Белград
Медицински Факултет – добива звање супспецијалист за стерилитет и инфертилитет каде хабилитира со темата: Comparison of laparoscopy, hysteroscopy and hysterosalpingography in infertile women.

2017 Примариус од МЛД


Јазици:

Македонски (мајчин јазик) (mother tongue)
Англиски (зборува, чита, пишува) (speaks, reads, writes)
Француски (зборува, чита, пишува) (speaks, reads, writes)

Tase 04

RESEARCH PAPERS AND AWARDS

Chase up close


  • Работно искуство
  • Истражување
  • Награди

1980 – 1986
Медицински Центар „Д-р Трифун Пановски“ – Битола
Лекар по општа пракса

1986 – 2006
Медицински Центар „Д-р Трифун Пановски“ – Битола
Спец. по гинекологија и акушерство

2006 – 2011
Назив:
„ПЛОДНОСТ“ - Битола
Директор, Сопственик
Специјалист – Гинеколог Акушер, супспецијалист за фертилитет и стерилитет

2011 to date
Назив:
ПЗУ Специјална болница по гинекологија и акушерство и ИВФ центар за хумана репродуктивна медицина
„ПЛОДНОСТ“ - Битола
Директор, Сопственик
Специјалист – Гинеколог Акушер, супспецијалист за фертилитет и стерилитет

– Published 60 Research Papers in the field of gynecology and obstetrics and reproductive medicine;
– Co-author of the book on Reproductive Medicine published by Prof. D-r. Savo Bojovi (2005).

1998
Bitola City Award “November 4th”

2004
Award of the city of Bitola “November 4th”;
The award of Bitola newspaper for the most successful person of the year;

2005
The MMA Plaque, for a significant contribution to the realization of the goals and tasks of the MMA;

2006
The award of Bitola newspaper for the most successful person of the year;

2009
Named the most popular person of the year by TV “Orbis” – Bitola;

2010
The award of Bitola newspaper for the most successful person of the year;

2011
Award of the city of Bitola “November 4th”;
Named the most popular person of the year by TV “Orbis” – Bitola;Обуки

1991-1993
Супспецијализација во Белград, Р. Србија од областа на стерилитет и инфертилитет;

1994
Универзитетски клинички центар – Љубљана, Словенија, каде ги научи основите на лапараскопската оперативна хирургија;

1998
Универзитетски клинички центар – Љубљана, Словенија, курс за лапароскопија и хистероскопија;

2001
Посетува курс за лапароскопска хирургија кај проф. Herry Reich (пионер во лапароскопската хирургија) во Забок;

2002-2004
Стручен престој во IVF-Gruppe (Fraunklinik Prien) во Приен, Германија (обука за аспирација на фоликули);

Јануари 2003
Fertility center Hamburg – Germany (обука за оваријална стимулација);

Февруари, Март 2003
Fertility center Prien – Germany (обука за аспирација на фоликули и ембриотрансвер);

Декември 2003
Центар за OBMP, Постојна – Словенија (обука во областа на IVF оплодување, ЕТ и оваријална стимулација;

Од 2002 до 2004 неколку пати
Fertility center Prien – Germany (активно учество во 1200 IVF циклуси со Dr Miguel J.Hinrichsen):

Ноември 2010
Endoscopy in Reproductive Medicine, Laparoscopy suturing technique – Лувен, Белгија;

Октомври 2011
Теоретски курс на Фондацијата за фетална ехокариографија за скен во 11-13 недела, Kypros Nikolaidis, London;

Април 2013
Theoretical course of the Fetal Echocardiography Foundation for Fetal Echocardiography, Kypros Nikolaidis, London;

September 2013
IV Mindray Ultrasound Forum, Istanbul, Turkey;

December 2013
Postgraduate course 8 – “Advanced course in hysterectomy”, Sesto Fiorentiono -Italy

February 2016
Completed training for operation of the Electrosurgical Unit ERBE Bio 300D – Skopje.Workshops

October 2003
Course “Management of Breast Cancer”, organized by the European School of Oncology, Bitola;

March 2007

Campus course ‘Update on PCOS’, organized by the European Society for Human Reproduction and Embryology, Thessaloniki, Greece;

November 2009

Congenital uterine anomalies and reproductive outcome workshop – University of Manchester, United Kingdom;

October 2010
Gynecological endoscopy workshop – Remedika, Skopje;

Ноември 2010

Campus course “Endoscopy in Reproductive Medicine”, organized by the European Society for Human Reproduction and Embryology, Leuven, Belgium;

June 2012

Gynecology Master Class, Covidien European Training Center, Elancourt, France;

Април 2013

Workshop “The impact of reproductive surgery in increasing pregnancy rates in ART”, ART Hospital of Obstetrics Gynecology Cuza Voda, Iasi, Romania.


Associations

– MACEDONIAN MEDICAL CHAMBER – ACTIVE MEMBER;
– ESHRE (EUROPEAN SOCIETY FOR HUMAN REPRODUCTION AND EMBRYOLOGY) – ACTIVE MEMBER;
– ASHR (AMERICAN SOCIETY FOR HUMAN REPRODUCTION);
– IVI – SPAIN;
– MEDICAL SOCIETY – SERBIA;
– MEDICAL SOCIETY – SLOVENIA;
– MEDICAL SOCIETY – CROATIA.


Congresses

– 6th annual International Congress for Gynecology Endoscopy 1997-Singapore;
– First national symposium of Bulgarian endoscopic surgery 1996, Borovec Bulgaria;
– First International congress of surgery Belgrade 1996, XXll and XXlll Sterility, Infertility Yugoslavian symposium 1996;
– 7th congress of the European Society for Gynecology Endoscopy, Lausanne Switzerland 1998 -oral presentation: Laparoscopic approaches to ovulation induction: Ovarian drilling and electrosurgical Furroving technique
– Active participation in the First Congress of Gynecologists and Obstetricians from the Republic of Macedonia with International Participation, October 1998;
– ESHRE Annual Congress 19-22 June 2005- Copenhagen;
– ESHRE Annual Congress 27-30 June 2004 – Berlin;
– Fifth World Congress on Ovulation Induction, 13-15 September, 2007, Rome – Italy;
– ESHRE Annual Congress 06-09 July 2008 – Barcelona;
– Fifth World Congress of Ovulation Induction 13-15 September Rome;
– ESHRE Annual Congress 01-04 July – Lyon;
– ESHRE Annual Congress 18-21 June 2006 – Prague;
– ESHRE Annual Congress 28 June to 01 July 2009 – Amsterdam;
– The 3rd International IVI Congress, 14-16 May 2009 – Madrid;
– Sixth World Congress on Ovulation Induction 30 September – 2 October 2010 – Naples;
– 2nd International Congress on IVF October 27-30, 2005 – Athens;
– The 3rd International IVI Congress, May 14-16, 2009, Madrid, Spain;
– 6th World Congress on ovulation induction, Nepal, Itslises, 30-September-2-October 2010;
– 5th Uro-Oncology Winter Congress, February 2013, MANU Skopje;
– Invited lecturer at the 3rd Congress of Gynecologists and Obstetricians of Macedonia, May 2013, Ohrid;
– “The Best Practices of ASRM and ESHRE Meeting” – Cortina d’Ampezzo, Italy, 27 February – 1 March 2014;
– ESHRE Annual Congress 29 June-02 July 2014 – Munich, Germany;
– 3rd Annual Middle East Society for Gynecological Endoscopy (MESGE) Congress, together with the 6th Annual Congress of the Turkish Society of Gynecological Endoscopy (TSGE), April 2015, Antalya, Turkey;
– ESHRE Annual Congress 14-17 June 2015 – Lisbon, Portugal;
– XIX Congress of Physicians of the Republic of Macedonia, with international participation, October 1-3, 2015, Skopje;
– ESHRE Annual Congress 03-06 July 2016 – Helsinki, Finland;Conference

19-20 November 1993
Participation in the Fifth Bitola Medical Days with professional-scientific work, Bitola;

9-11 September 1996
Participation in the Second Macedonian-Bulgarian Gynecological-Perinatological Days, Ohrid;

16-17. December 2010
XIV Yugoslav Symposium on Fertility and Infertility “Fertility and Sterility 2010 – Belgrade;

24-25 October 2003
Third International Symposium on Assisted Reproduction – Ljubljana;

08-09 December 2006
(Symposium – Novelties in Human Reproduction 2006. with international participation) – Belgrade;

03-04 June 2010
(Modern methods, diagnostic procedures and treatment in reproductive medicine) – Belgrade;

June 17, 2011
Hormonal Contraception – Skopje;

21-November-2008
Male Health Acquired infertility – Skopje;

March 1, 2007
Symposium on Polycystic Ovary Syndrome – Thessaloniki;

06-May-2010
3D 4D Echosonography – Budva;

7-8. May 2010
Mediterranean Symposium on Reproductive Medicine, Budva;

19-20 November 2010
First International Symposium on Endoscopic Surgery – Pleven;

27 April 2012
“News in Biomedical Assisted Fertilization (BPO)” – Skopje;

05-06 December 2014

(Symposium – Novelties in Human Reproduction 2014. with international participation) – Belgrade (oral and poster presentation);

14-16 May 2015
XIII Annual Meeting of the Mediterranean Association for Reproductive Medicine, Ljubljana, Slovenia;

21-24 April 2016
XIV Annual Meeting of the Mediterranean Association for Reproductive Medicine, Izmir, Turkey;

5-6 May 2016
Campus Symposium “Surgery in reproductive medicine: benefits and limits”, organized by the European Association for Human Reproduction and Embryology, Thessaloniki, Greece;

-3 September 2016
International Summit on Reproductive Medicine, Lugano, Switzerland;

08-11 September 2016
VI National Conference on Minimally Invasive Gynecological Surgery, Golden Sands, Bulgaria (oral presentation);

02-03 December 2016 (Symposium – Novelties in Human Reproduction 2016. with international participation) – Belgrade (oral and poster presentation);ДОБАР ЗБОР ЗНАЧИ МНОГУ

Сведоштва од пациенти

Споделете го Вашата успешна приказна со нас, тоа им дава надеж на другите семејства кои се борат против неплодноста.


Прв успешен случај во Македонија! Првото бебе е родено од пациент кој боледува од цистична фиброза оплодена со ИВФ во Болницата за плодност.


СведоштваУспешна бременост и породување со близнаци 👼🏻👼🏻 после абдоминален лапароскопски серклаж и инвитро оплодување

СведоштваОна што пред година дена за родителите беше најголемa желба, денес стана реалност! Нивниот сон беше остварен со Ин Витро оплодување за денес на свет да дојдат овие преубави близначиња Кирјана и Сирма ♊️

СведоштваPlodonost Logo

ПЗУ Болница Плодност
Plodonost Logo

ПЗУ Болница ПлодностКонтакт


Закажи Преглед

Администрација Работно Време

ПОН-ПЕТ 08:00 – 19:00
САБ 08:00 – 13:00

Ординација по Педијатрија

Педијатрија Работно Време

ПОН-ПЕТ 08:00 – 13:30
САБ-НЕД Затворено


Локација

lokacija-plodnost

Болница Плодност се наоѓа на улица Асном бр.9 (на патот за лавчанска населба познато како Лавци). За насоки до нашата болница кликнете на подолниот линк.

© 2023 Болница Плодност. Сите права се задржани.

mk_MK