Операции - Хистероскопија

Хистероскопска операција

Припрема на оперативната маса за хистероскопија
Припрема на апаратурата за хистероскопија

Хистероскопска операција

Припрема на апаратурата за хистероскопија
Проверка на хистероскопот пред почеток на операцијата

Хистероскопска операција

Проверка на хистероскопот пред почеток на операцијата
Апликација на хистероскопот

Хистероскопска операција

Апликација на хистероскопот
Работен дел на хистероскопот

Хистероскопска операција

Работен дел на хистероскопот
Визуелизирање на септумот

Хистероскопска операција

Визуелизирање на септумот
Почеток на ресекција на септумот

Хистероскопска операција

Почеток на ресекција на септумот
Анестезиолошки мониторинг за време на хистероскопската операција

Хистероскопска операција

Анестезиолошки мониторинг за време на хистероскопската операција
Тек на операцијата

Хистероскопска операција

Тек на операцијата
Тек на операцијата

Хистероскопска операција

Тек на операцијата
Ресекција на септум

Хистероскопска операција

Ресекција на септум
Изглед на ресециран септум

Хистероскопска операција

Изглед на ресециран септум
Завршеток на операцијата

Хистероскопска операција

Завршеток на операцијата