Операции - Лапароскопија

Лапароскопска операција - Припрема на пациентката за лапараскопија

Лапароскопија - Операциона сала

Припрема на пациентката за лапараскопија
Лапароскопска операција - Припрема на оперативна маса со инструменти за лапараскопија

Лапароскопија - Операциона сала

Припрема на оперативна маса со инструменти за лапараскопија
Лапароскопска операција - Почеток на операција / Ставање на Верес игла под папокот

Лапароскопија - Операциона сала

Почеток на операција / Ставање на Верес игла под папокот
Лапароскопска операција - Поврзување на иглата со цревото за CO2

Лапароскопија - Операциона сала

Поврзување на иглата со цревото за CO2
Лапароскопска операција - Полнење на стомакот со CO2

Лапароскопија - Операциона сала

Полнење на стомакот со CO2
Лапароскопска операција - Ставање на троакарот под папокот

Лапароскопија - Операциона сала

Ставање на троакарот под папокот
Лапароскопска операција - Троакарот е поставен во внатрешноста на стомакот

Лапароскопија - Операциона сала

Троакарот е поставен во внатрешноста на стомакот
Лапароскопска операција - Вметнување на камерата на лапараскопот преку троакарот во стомакот

Лапароскопија - Операциона сала

Вметнување на камерата на лапараскопот преку троакарот во стомакот
Лапароскопска операција - Поглед во стомачната празнина

Лапароскопија - Операциона сала

Поглед во стомачната празнина
Лапароскопска операција - Отварање на помошна порта од лева страна

Лапароскопија - Операциона сала

Отварање на помошна порта од лева страна
Лапароскопска операција - Ставање на втор троакар во помошната порта

Лапароскопија - Операциона сала

Ставање на втор троакар во помошната порта
Лапароскопска операција - Отварање на помошна порта на десна страна

Лапароскопија - Операциона сала

Отварање на помошна порта на десна страна
Лапароскопска операција - Вметнување на троакарот во десната порта

Лапароскопија - Операциона сала

Вметнување на троакарот во десната порта
Лапароскопска операција - Ставање на инструментите за манипулација во помошните троакари

Лапароскопија - Операциона сала

Ставање на инструментите за манипулација во помошните троакари
Лапароскопска операција - почеток на операцијата во внатрешноста на стомакот

Лапароскопија - Операциона сала

Почеток на операцијата во внатрешноста на стомакот
Лапароскопска операција - оперативен тек

Лапароскопија - Операциона сала

Оперативен тек
Лапароскопска операција - оперативен тек

Лапароскопија - Операциона сала

Οперативен тек
Лапарoскопска операција - вбризгување на метиленско плаво за утврдување на проодноста на јајоводите

Лапароскопија - Операциона сала

Вбризгување на метиленско плаво за утврдување на проодноста на јајоводите
Лапароскопска операција - вбризгување на метиленско плаво за утврдување на проодноста на јајоводите

Лапароскопија - Операциона сала

Вбризгување на метиленско плаво за утврдување на проодноста на јајоводите
Лапароскопска операција - анестезиолошки мониторинг во текот на операцијата

Лапароскопија - Операциона сала

Анестезиолошки мониторинг во текот на операцијата
Лапароскопска операција - оперативен тек

Лапароскопија - Операциона сала

Оперативен тек
Лапароскопска операција - затварање на отворите на портите во стомакот

Лапароскопија - Операциона сала

Затварање на отворите на портите во стомакот
Лапароскопска операција - оперативен тек

Лапароскопија - Операциона сала

Оперативен тек
Вадење на троакарите

Лапароскопија - Операциона сала

Вадење на троакарите
Лапароскопска операција - затварање на отворите на портите во стомакот

Лапароскопија - Опреациона сала

Затварање на отворите на портите во стомакот
Завршување на операцијата

Лапароскопија - Операциона сала

Завршување на операцијата